Privacy policy

Privacy Policy

Deze Privacy Policy is van toepassing op de gegevensverwerking door CEVO MARKET NV ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0415.684.590 met maatschappelijke zetel te Meulemanslaan 28, B-2260 Westerlo, (hierna CEVO MARKET) en elk van de met haar verbonden ondernemingen of ondernemingen binnen dezelfde groep, die gebruik maken van de gegevens of informatie verzameld via de website op het volgende adres: www.CEVO.be (hierna “Website”).

Indien u als bezoeker gebruik maakt van deze Website, of indien u besluit zich in te schrijven of te registreren of ervoor kiest gegevens op deze Website mee te delen, verklaart u uzelf akkoord met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met onderhavige Privacy Policy. Houd er rekening mee dat deze Website links bevat naar andere websites die mogelijk niet onderworpen zijn aan deze Privacy Policy en waarvoor CEVO MARKET derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk is.

CEVO MARKET behoudt zich evenwel het recht voor deze Privacy Policy te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigingen. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen.

Het verzamelen van gegevens

De door CEVO MARKET via haar Website verzamelde persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, land, verjaardag en de keuze van de taal. De bezoeker geeft hierbij haar ondubbelzinnige en onherroepbare toestemming aan CEVO MARKET om deze persoonlijke gegevens te mogen gebruiken onder de voorwaarden vermeld in deze Privacy Policy.

Het is in principe uiteraard mogelijk de Website te gebruiken zonder dat de bezoeker gegevens meedeelt. Het meedelen van gegevens is in eerste instantie voorzien in het kader van de vrijwillige inschrijving voor de “CEVO MARKET mailing”.

CEVO MARKET bewaart de verzamelde gegevens niet langer als wettelijk is toelaten en in elk geval niet langer dan noodzakelijk voor de hieronder vermelde doeleinden.

Het gebruik van persoonlijke gegevens

De gegevens die door de Bezoeker worden achtergelaten in het kader van het gebruik van de Website zullen worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

CEVO MARKET treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke informatie en zal deze informatie verwerken voor de volgende doeleinden: bezoekersadministratie, directe marketing waaronder het verzenden van de CEVO MARKET Nieuwsbrief, enz. CEVO MARKET zorgt ervoor dat haar marketingactiviteiten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en zal erop toezien de nodige toestemming te verkrijgen voordat de bezoeker e-mails met informatie over CEVO MARKET of één van haar partners aangeboden krijgt. U kunt te allen tijde vragen om met het zenden van dergelijke informatie te stoppen.

Elke bezoeker heeft het recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van zijn gegevens. Hij of zij kan zich ook kosteloos en op eenvoudig verzoek verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing. Deze gegevens zullen, behalve in het geval van verzet, aan derden kunnen worden doorgegeven. Dit bovenvermeld recht kan worden uitgeoefend door te schrijven naar CEVO MARKET NV , Meulemanslaan 28, B-2260 Westerlo of aan het volgende e-mail adres info@CEVO.be vergezeld van een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart.

CEVO MARKET neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de bezoeker overgedragen worden te garanderen. Elke bezoeker erkent evenwel dat de verstrekking van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De bezoeker stemt dan ook toe dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan CEVO MARKET, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Het doorgeven van gegevens aan derden

Hoewel CEVO MARKET NV mogelijk persoonlijke gegevens overdraagt aan zogenaamde service providers die deze gegevens in haar naam verwerken zal CEVO MARKET geen gegevens met derden delen(uitgezonderd andere entiteiten binnen dezelfde juridische groep) voor secundaire of ongerelateerde doeleinden tenzij anders vermeld op het moment van het verzamelen van deze gegevens.

Waar gepast of vereist, kunnen en zullen persoonlijke gegevens door CEVO MARKET worden verstrekt aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of in het kader van de hierboven vermelde doeleinden.

Cookies en web beacons

Met het oog op een degelijke en adequate besturing van de Website en teneinde een verbeterde navigatie mogelijk te maken binnen de Website, is het mogelijk dat CEVO MARKET of CEVO MARKET’ service providers zogenaamde “cookies” of “web beacons” gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden of informatiedeeltjes die opgeslagen worden op de browser van een gebruiker. Web beacons zijn elektronische beelden die het mogelijk maken het aantal bezoekers op een bepaalde website te tellen en die toegang verlenen tot bepaalde cookies.

Wij kunnen deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen op te volgen en om categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van gegevens zoals het IP-adres, het domein, het type van browser en de bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan CEVO MARKET’ webmaster die deze informatie gebruiken om het aantal op de verschillende delen van de Website bezoekers te analyseren en om ervoor te zorgen dat onze Website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Noch onze cookies, noch web beacons verzamelen geen persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres. Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat de bezoekers geen toegang verkrijgen tot bepaalde delen van onze Website, indien hun webbrowsers zodanig zijn ingesteld dat ze cookies weigeren.

De Website maakt eveneens gebruik van Google Analytics.

Beveiliging van gegevens

CEVO MARKET maakt gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technologische “standards” en “standards” van operationele veiligheid ter bescherming tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van alle door de bezoekers meegedeelde informatie.

Bescherming van minderjarigen

CEVO MARKET is zich bewust van het belang van de bescherming van de privacy van kinderen en minderjarigen in de interactieve online wereld. De Website waarop deze Privacy Policy van toepassing is, is in elk geval niet ontworpen voor of uitdrukkelijk gericht op kinderen van 18 jaar of jonger.

Indien u jonger bent dan 18, mag u deze Website enkel gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd.

Vragen van bezoekers

Indien u vragen heeft over deze Privacy Policy of het gevoel heeft dat uw belangen niet of ontoereikend behartigd worden verzoeken wij u om uw vragen aan klanten service dienst op het volgende adres info@cevo.be te richten.

Toepasselijk recht en geschillen

Deze Privacy Policy werd opgesteld, is te interpreteren en wordt beheerst door en in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

De rechtbanken van Turnhout zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Privacy Policy.