Privacy policy

Privacy Policy

Deze Privacy Policy is van toepassing op de gegevensverwerking door CEVO MARKET NV ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0415.684.590 met maatschappelijke zetel te Meulemanslaan 28, B-2260 Westerlo, (hierna Cevo) en elk van de met haar verbonden ondernemingen of ondernemingen binnen dezelfde groep, die gebruik maken van de gegevens of informatie verzameld via de website op het volgende adres: www.CEVO.be (hierna “Website”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door je persoonsgegevens te delen op onze Website https://cevo.be/, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

1.1 Cevo verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

−         Categorie 1, op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze Website en zoektermen;

−         Categorie 2, bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;

−         Categorie 3, als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;

−         Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres;

−         Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegevens, telefoonnummer en je e-mail.

1.2 Cevo kan je Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

a.      Door je registratie en gebruik van de Website;

b.      Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie artikel 7.

2. Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Algemene doeleinden: Cevo zal je Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

-       Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze Website;

-       Categorie 2 en 3: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht;

-       Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Cevo zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Cevo. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;

-       Categorie 5: De levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat Cevo daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

3. Het doorgeven van gegevens aan derden.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Cevo zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Wij delen jouw gegevens soms met derden wiens diensten we gebruiken in het kader van jouw bestelproces en bestelling. Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door software- en cloudleveranciers, financiële partners, logistieke partners of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw bestelling. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkers- overeenkomsten waar nodig.

Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers en proberen jouw gegevens telkens waar mogelijk binnen Europa te houden. Als we toch beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

4. Het bewaren van jouw persoonsgegevens.

We bewaren je Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van elke verwerking.

-          Klantenprofiel: als je 5 jaar geen bestelling plaatst, kunnen we jouw klantenprofiel verwijderen,

-          Facturatiegegevens: je facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 7 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de laatste factuurdatum bewaren,

-          Nieuwsbrieven: Heb je toestemming gegeven voor de nieuwsbrieven, dan bewaren we je gegevens totdat je je toestemming hebt ingetrokken.

5. Jouw rechten.

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken of om er een kopie van te vragen. Je hebt ook het recht om de verbetering of (in sommige gevallen) verwijdering van je gegevens te vragen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze. 

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar info@cevo.be, per post naar Cevo Market, Meulemanslaan 28-30 te 2260 Westerlo of via het contactformulier op onze Website.

Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:
GBA/APD
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

Je kan desgevallend ook terecht bij de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

6. Beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je Persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Cevo aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

7. Cookies.

This cookie table has been created and updated by the CookieFirst consent management platform.
This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.

Stel je vast dat er nog andere cookies via onze Website geplaatst worden?  Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Laat ons dus snel iets weten, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zoveel mogelijk informatie over cookies die geplaatst worden door derde partijen, maar soms hebben wij die informatie niet. Als je toch meer wil weten, kan je  in dat geval terecht bij de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail naar info@cevo.be, per post naar Cevo Market, Meulemanslaan 28-30 te 2260 Westerlo of via contactformulier op onze Website.

Meer informatie over cookies vind je ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/.

8. Toepasselijk recht en geschillen.

Deze Privacy Policy werd opgesteld, is te interpreteren en wordt beheerst door en in overeenstemming met de Belgische wetgeving.
De rechtbanken van Turnhout zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Privacy Policy.